Go Ahead Connect, Wie we zijn

U wilt blijven excelleren in uw dienstverlening of bij de levering van producten aan uw klanten. Dit vereist ook aandacht voor een effectieve en efficiënte werking van de bijbehorende bedrijfsprocessen en applicaties. Niet uw core business, wel die van Go Ahead Connect.

Deze reis is een weg met tussenstops en leermomenten om zo te komen tot een oplossing die gedragen wordt door de toekomsitige gebruikers. U behoudt daarmee flexibiliteit om mee te bewegen met organisatorische ontwikkelingen en de veranderende markt.

Go Ahead Connect is een netwerkorganisatie, bestaande uit zelfstandige ondernemers die met elkaar samenwerken vanuit ieders eigenheid aan een gezamenlijk belang. Ons motto: Het geheel is meer dan de som der delen. We verbinden en gaan voorbij het gangbare.

Wat zijn de voordelen van software van Go Ahead connect?

Oplossingen van Go Ahead Connect brengen veel voordelen met zich mee. De belangrijkste voordelen zijn:

Onze software is schaalbaar

Waar standaard software vaak zijn beperkingen heeft, kunnen bij maatwerk software alle wensen en behoeften van de gebruiker verwerkt worden. Echter tegen een prijs. De enorme complexiteit heeft over de as van prijs, levertijd en belasting van eigen organisatie een zeer negatieve invloed. De oplossingen van Go Ahead Connect maakt gebruik van reeds ontwikkelde bouwblokken. Hiermee realiseren wij een combinatie van standaard en maatwerksoftware. Maatwerk bij Go Ahead Connect is de inrichting van de user-interface. Deze is klant specifiek en vormgegeven vanuit uw gebruikersgroep en huisstijl. Onze standaard software is gemaakt op basis van bekende elementen uit bedrijfsprocessen. Hierdoor hoeft dus niet noodzakelijk het proces aangepast te worden alleen in de juiste context geplaatst te worden.

Bepaal zelf het tempo en betaal niet voor overbodige functionaliteiten

Als opdrachtgever bent u in grote mate zelf in controle hoeveel energie er in de applicatie gestoken gaat worden. Door het gebruik van bouwblokken kan de applicatie iteratief en incrementeel worden uitgebreid U bepaalt namelijk zelf welke functionaliteiten er wanneer worden toegevoegd. Dit zorgt er niet alleen voor dat u niet betaald voor opties die u niet gebruikt, het maakt de applicatie ook overzichtelijker. Ons motto in deze is: langzaam is het snelst.

Integratie met andere systemen

Door de opbouw van onze applicaties hebben wij standaard middelen beschikbaar voor koppelingen met andere softwareoplossingen en systemen. Zo kunnen systemen als urenregistratie, verlofregistratie, voertuigregistratiesystemen, ERP/CRM-systemen en financiële systemen aan elkaar gekoppeld worden.

Behaal concurrentievoordeel

Heeft u een unieke werkwijze ontwikkelt die zorgt voor een concurrentievoordeel? Zonde als dit verloren gaat door standaard software. Met onze software versterkt u uw unieke werkwijze met onze unieke softwareoplossingen. Uw uiteindelijke doel is het strategische voordeel behouden en het concurrentievoordeel behalen.

De applicatie kan meegroeien met de organisatie

Het bedrijf groeit en er komen bedrijfsprocessen bij of deze veranderen. Geen probleem, de dynamische en innovatieve wijze waarop de applicaties van Go Ahead Connect worden gerealiseerd bewegen mee met deze veranderingen. Dit betekent dat wij er zijn en geloven in “continious development” ook nadat de basis applicatie is opgeleverd. De ontstane behoefte of wens in nieuwe functionaliteiten zullen wij gezamenlijk evalueren en realiseren.

Dynamische Uniform Mobiliteits Platform – DUMP van Go Ahead connect

Context & Problematiek

Uitdaging

Gemeenten en wegbeheerders bepalen waar en wanneer er gereden mag worden in de stad, welke stoffen vervoerd mogen worden, welke venstertijden en milieuzones gelden en wat de beperkingen zijn ten aanzien van gewicht, lengte, breedte, hoogte en dergelijke. Veelal is deze publieke data niet digitaal beschikbaar.

Partijen in de logistieke sector zijn vaak terughoudend met het vrijgeven van concurrentiegevoelige data. Dat is begrijpelijk. Maar juist als je digitale data combineert en ook verrijkt, kun je logistieke processen efficiënter, sneller en duurzamer laten verlopen. De vraag is hoe je dat aanpakt.

Go Ahead Connect brengt samen met u alle ketenpartners hiervoor bij elkaar. Als deze partners bijvoorbeeld planningen delen en afstemmen, wint een logistiek proces aan efficiëntie. Denk aan het uitwisselen van gegevens van de eigenaar van de goederen met de douane, het distributiecentrum met de ontvanger. Deze gegevens kunnen vervolgens verrijkt worden met gegevens uit sensoren die in de containers zijn aangebracht, of met omgevingsdata zoals de weersverwachting en filenieuws die van belang zijn voor het bepalen van de aankomsttijd.

DE STAP ZETTEN NAAR DATA DELEN

De technologie hiervoor is er, wij begrijpen dat u opziet tegen de openheid die datadelen verreist. Daarom is een snelle visualisatie van de oplossingen en de benodigde data per bedrijf noodzakelijk, de inzichtelijkheid maakt het mogelijk om de stap te zetten naar het daadwerkelijk delen van data en logistieke innovatie. U en uw ketenpartners krijgen het vertrouwen dat data delen loont, dat het veilig kan en kunnen een eerste kosten-batenanalyse maken.

DIGITALE TRANSFORMATIE EN DATA ANALYTICS

De transport en logistieke sector zit midden in een digitale transformatie, die wordt versneld door de komst van sensortechnologie, het Internet of Things met nieuwe mobiele netwerken (5G, LoRa, NB-IoT), blockchain-technologie en autonome voertuigen. Na het verwerken van de ruwe gegevens die dat oplevert, volgt een nieuwe uitdaging. Hoe kun je de waarde van die data valoriseren, door ze te vertalen naar bruikbare kennis? De sleutel daartoe vormt data analytics: het verzamelen, verwerken en opschonen van data om er bruikbare informatie uit te halen. De nieuwe inzichten die dat oplevert, resulteren in betere logistieke keuzes en kunnen worden ingebed in het operationele systeem van een organisatie. Met DUMP laten we zien hoe dat kan.

WELKE LOGISTIEKE SECTOREN KUNNEN PROFITEREN VAN DATA DELEN?

Logistieke sectoren die profiteren van data gedreven innovaties, zijn bijvoorbeeld het containervervoer, de bouwlogistiek, de stedelijke logistiek en het vervoer van bederfelijke waren. Een Nederlandse reder past data analytics toe om verwachtingen op te stellen over de aankomsttijd van schepen. Dat leidt tot afspraken met overslagbedrijven over slots, die te vergelijken zijn met wat in de luchtvaart gebruikelijk is. Containervervoerders hebben hun vrachtwagens klaarstaan en de eindgebruiker weet wanneer de goederen arriveren.

DE VOORDELEN VAN DATA GEDREVEN INNOVATIES

De voordelen zijn evident: betere efficiency en minder kosten. Daarnaast kan het invoeren van data gedreven innovaties nieuwe verdienmodellen opleveren. Bedrijven verderop in de keten kunnen gestructureerder werken en zullen bereid zijn om daarvoor te betalen. De maatschappelijke kosten nemen af en het aantal gereden kilometers vermindert, wat de logistiek ook duurzamer maakt.

BELANG IS GROOT

Het gebruik van transportmanagementsystemen, fleet-managementsystemen en navigatiesystemen is gemeengoed in de transport- en logistieke sector. Allemaal systemen die meer en meer gebruik maken van beschikbare data. Het belang van mobiliteitsdata, en het delen ervan, is daarom erg groot, vindt ook Go Ahead Connect. Immers, door deze data digitaal en op een gestandaardiseerde manier met de sector te delen, zal de logistiek zich nóg efficiënter, maar ook veiliger en duurzamer kunnen organiseren.

VIEWER OF INTERFACE

De mobiliteitsdata voor de transport- en logistieke sector wordt beschikbaar gesteld via een gebruiksvriendelijke interface op internet, maar is ook via de IOS en Android standaard om zodoende ook gebruik te kunnen maken van mobiele apparaten.

INZAMELEN EN VERBETEREN

Veel logistieke data van veel gemeenten is nu al beschikbaar. De komende periode wordt gewerkt aan het verder inzamelen van mobiliteitsdata en het verbeteren van de kwaliteit ervan, om ervoor te zorgen dat de datakwaliteit betrouwbaar blijft.

DATALOOS TRANSPORT

Op basis van onderzoek heeft Go Ahead Connect vastgesteld dat er bij transportbewegingen sprake is van:

 • Een gebrekkige communicatie. De verschillende partijen weten niet van elkaar wanneer ze onderweg zijn of waar ze zich bevinden, de communicatie is allesbehalve gedigitaliseerd (wat tot fouten leidt).
 • De administratieve lasten die bij het vervoer horen, zijn niet min. Momenteel verloopt dit nog zeer ouderwets: papieren vrachtbrieven.
 • De vertrouwensband door de trage communicatie tot een dieptepunt is gedaald. De chauffeur kan het distributiecentrum niet bereiken of vice versa, de transporteur heeft geen weet van de situaties onderweg, status controle van de lading is niet voorhanden, … Dit alles heeft een effect op de kwaliteit van het transport. Hij of zij ondervindt heel wat frustraties, wat ook een invloed heeft op het contact en begrip en mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties.
 • Er geen digitale informatie en communicatiediensten beschikbaar is tussen de ketenpartners om zodoende een kwalitatieve en persoonlijke vervoerservice te realiseren.
 • Er geen sturing en validatie van de “dienstverlening” kan plaatsvinden op basis van historische gegevens.

VRAAGSTELLING

Vanuit de beschreven voorgaande items heeft Go Ahead Connect een onderzoek gedaan. De uitkomst van dit onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van ons Dynamische Uniform Mobiliteits Platform of te wel DUMP.
Deze mobiele app realiseert de modernisering en digitalisering van de communicatie en informatieverwerking in de logistieke en vervoerssector. Tevens verwachten wij dat deze app een verhoging van de efficiëntie, een vermindering van conflicten en misverstanden tussen alle partijen en een reductie van de reis en verwerkingstijden tot gevolg zal hebben.

Voor de beantwoording van dit vraagstuk en de realisatie van de oplossing is een samenwerking met de ketenpartners essentieel (distributiecentrum, planning, transport bewegingen, afnemers, chauffeurs etc). De vraagstelling die wij hebben benoemd bestaat uit de volgende onderdelen:

– Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de emotionele belasting van de mens in de keten wordt gereduceerd?
– Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er tussen de ketenpartners onderling de optimale informatie wordt uitgewisseld?
– Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, indien een deel van de informatie niet bekend is er actie wordt ondernomen?
– Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle ketenpartners zo efficiënt als mogelijk worden ingezet (traject van A-B)
– Hoe kunnen we ervoor zorgen dat analoge administratie wordt omgezet naar een volledig proces gestuurde digitale administratie inclusief moderator functie.

De toekomstbestendigheid van het nieuwe platform kan worden gewaarborgd indien er antwoord wordt gegeven op de volgende sub challenges:

– Beheersbare investering door de belanghebbenden (zowel qua financiën als tijd).
– Een duurzaam en gebruiksvriendelijk platform dat schaalbaar en geschikt is voor adaptieve evolutie
– Maximale bereikbaarheid naar de belanghebbende toe (smartphones en computers).
– Een performante en betrouwbare IT-infrastructuur die voorziet in de laatste veiligheidscertificering.

De denkrichting van Go Ahead Connect

Graag maken wij u deelgenoot van onze denkrichting voor de bepaling van de gewenste oplossing.

Wij hebben in eerste instantie alle betrokkenen en ketenpartijen benoemd en hun plaats bepaald in de keten.
In het overzicht hebben wij een eerste schets gemaakt van hoe het vervoer van goederen naar de eindklant efficiënt eruit zou kunnen zien met maximaal oog voor de veiligheid van de data en chauffeur.

Daarbij hebben wij ons onder andere afgevraagd wat een alternatief voor zou kunnen zijn voor de papieren vrachtbrieven. Een ander vraagstuk die wij hebben benoemd valt onder de eigenschap van persoonlijke discipline.

Ons doel is om vanuit DUMP alle betrokkenen in de keten te voorzien van tools om efficiënte communicatie en informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Vanuit ons perspectief vervangen wij alle papieren administratie en registratie oplossingen door een nieuw communicatie en informatiesysteem. Doelstelling hierbij is om informatie te verzamelen, te analyseren en van daaruit aanpassingen kunnen effectueren. Vanuit de ketenbesturing worden alle deelnemers in de keten voorzien van persoonsgebonden en relevante informatie.

DUMP van Go Ahead Connect kan succesvol bijdragen aan de doelstellingen als ook aandacht wordt geschonken aan gedisciplineerd gebruik van de te bieden middelen. Vanuit gebruikersperspectief hebben wij rekening gehouden met gebruikers die incidenteel gebruik van maken het systeem.

BOUWSTEEN VOOR EEN VERTROUWENSNETWERK

Het kunnen uitwisselen van data is essentieel om horizontale samenwerking in de logistiek tot een succes te maken. Maar er zijn veel belemmeringen om data te delen. Er zijn talloze (deel)oplossingen voor identity- en accessmanagement en vragen met betrekking tot de veiligheid van data: “wat gebeurt er met mijn data” en “is het wel veilig?”.
DUMP maakt gebruik van een set wederzijds overeengekomen afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie; gemaakt met bescherming van eenieder in de keten. Dit afsprakenstelsel maakt het mogelijk dat iedereen waarmee u samenwerkt in en buiten de logistieke sector data kan delen op een uniforme, simpele en gecontroleerde manier.
DUMP is een cruciale bouwsteen voor het vertrouwensnetwerk dat nodig is om verder samenwerken in de keten aan te jagen.

ONTSTAAN VAN DUMP

DUMP is ontstaan vanuit de filosofie dat voor de sector Transport & Logistiek het belang van data en data delen steeds meer toeneemt. Effectieve gegevensuitwisseling zal de efficiëntie van waardeketens verbeteren, de kosten verlagen en de CO2-uitstoot van de sector als geheel verminderen.

Helaas is het aantal logistieke spelers dat data deelt met andere partijen en hun naaste partners, laag. Door het grote aantal deeloplossingen blijven de belemmeringen voor het delen van data voor de sector als geheel, hoog. Maar ook voor het delen van data tussen partijen onderling, vooral omdat het vermoeden is dat integratie tussen deeloplossingen tijdrovend en kostbaar is én vanwege een gebrek aan vertrouwen: wat doet de ontvangende partij met verkregen data en hoe houd ik controle?

DUMP tracht deze belemmeringen weg te nemen. Het ultieme doel is om alle partners in uw logistieke en transportproces in staat te stellen veilig relevante, gescreende en selectieve data te delen, op basis van wederzijds vertrouwen.
Om dit vertrouwen te creëren is DUMP ontwikkeld. Binnen DUMP komen we gezamenlijk een set van afspraken overeen over het delen van data. Deze set omvat Functionele, Technische en Operationele afspraken, overeengekomen tussen de onderlinge partners. Het idee hierachter is dat wanneer alle partners in de keten zich aan dezelfde afspraken houden, de belemmeringen voor data delen aanzienlijk worden verlaagd: wanneer partners afspreken om dezelfde technische standaarden te gebruiken en ermee instemmen om gedeelde data alleen te gebruiken voor wat mag.

VERWERKEN IN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Het Dynamische Uniform Mobiliteits Platform (DUMP) van Go Ahead Connect richt zich voor de logistieke sector op het verzamelen en ontsluiten van deze data voor een betere planning en een veiliger transport.
In de vormgeving van DUMP is samenwerking tussen u, Go Ahead Connect en alle ketenpartners essentieel. Het resultaat van de samenwerking laat zien, dat data delen resulteert in nieuwe logistieke concepten met een klinkende businesscase.
DUMP van Go Ahead Connect zorgt ervoor dat de beschikbaar gekomen mobiliteitsdata realtime wordt verwerkt en bepaald onder meer op basis van deze data het meest geschikte voertuig voor een bepaalde route. Navigatiesystemen kunnen tijdens het vervoer de chauffeur beter bijsturen, rekening houdend met vrachtwagen specifieke kenmerken.

VOORDELEN DUMP VAN GO AHEAD CONNECT

Het Dynamische Uniform Mobiliteits Platform (DUMP) van Go Ahead Connect richt zich voor de logistieke sector op het verzamelen en ontsluiten van deze data voor een betere planning en een veiliger transport.
In de vormgeving van DUMP is samenwerking tussen u, Go Ahead Connect en alle ketenpartners essentieel. Het resultaat van de samenwerking laat zien, dat data delen resulteert in nieuwe logistieke concepten met een klinkende businesscase.
DUMP van Go Ahead Connect zorgt ervoor dat de beschikbaar gekomen mobiliteitsdata realtime wordt verwerkt en bepaald onder meer op basis van deze data het meest geschikte voertuig voor een bepaalde route. Navigatiesystemen kunnen tijdens het vervoer de chauffeur beter bijsturen, rekening houdend met vrachtwagen specifieke kenmerken.
DUMP biedt een uniforme, simpele en gecontroleerde manier om data te delen. Uiteindelijke doel is wanneer nieuwe partners zich aansluiten een protocol van afspraken over de as van communicatie, informatie en integratie beschikbaar is. Integraties die nodig zijn om data te delen met nieuwe aangesloten partners kunnen daardoor snel en efficiënt geëffectueerd worden. Daarnaast kunt u precies bepalen welke partners onder welke voorwaarden uw data mogen opvragen – en wat deze partners na ontvangst wel en vooral niet met uw data mogen doen.

DUMP harmoniseert namelijk de manier waarop ketenpartners data delen. Vandaag de dag hebben de meeste logistieke spelers een nieuwe integratie, tussen hun eigen softwareoplossing en die van hun partner(s), nodig wanneer zij besluiten data te gaan delen. Samen hebben we een protocol opgesteld hoe we met de andere partij een veilige verbinding kunnen leggen, hoe gebruikers of zelfs machines van de andere partij worden geïdentificeerd en geauthentiseerd, en hoe vastgelegd wordt wat deze gebruikers of machines mogen (autorisatie).

Met de inzet van DUMP stellen wij gezamenlijk een protocol op waarin afspraken over identificatie, authenticatie en autorisatie worden geschreven. Nieuwe partners conformeren zich aan dit protocol van afspraken en hebben dezelfde manier van identificeren, authentiseren en autoriseren van gebruikers en machines – en dus van verbinding maken om data te delen. Wanneer besloten wordt met een nieuwe partij data te delen worden op deze manier verrassingen voorkomen.
Technisch gezien implementeren partijen die zich aan de protocollen houden de DUMP API-specificaties (eenmalig) in hun bestaande softwareoplossing. Een API is een eenvoudig te implementeren en gemakkelijk toegankelijke communicatieoplossing die alleen toegang biedt tot de data die u kiest te delen (en niet tot de onderliggende systemen). Wanneer u de DUMP API heeft geïmplementeerd kunnen andere partijen deze aanroepen om uw data op te vragen. Deze partijen hebben het protocol van afspraken geaccepteerd en de overeengekomen DUMP-specificaties immers ook geïmplementeerd.
Allereerst wordt op vastgelegde manier, met gestandaardiseerde en veelgebruikte authenticatietechnieken zoals OAuth en OpenID Connect, vastgesteld of de partij (of de gebruiker of machine die deze vertegenwoordigt) die data opvraagt is wie hij beweert te zijn. Dan wordt bepaald of de gebruiker of machine recht heeft de opgevraagde data te ontvangen. Dit is bepaald door de dataeigenaar en geregistreerd; ofwel in zijn eigen softwareoplossing of in een DUMP gecertificeerd autorisatieregister. Wanneer de eigenaar van de data de aanvrager niet heeft geautoriseerd, wordt de aanvraag niet goedgekeurd en worden de gegevens niet gedeeld. Dit betekent dat de eigenaar van de data altijd in controle is.
De gegevenseigenaar is niet alleen in controle over wie toegang heeft tot zijn data, maar ook over wat degenen die zijn data ontvangen hier wel en niet mee mogen.

ONZE AANPAK OM TOT UW OPLOSSING TE KOMEN

OPLOSSING VANUIT BETROKKENHEID

MENS-CENTRAAL

Zoals hierboven aangegeven zijn er verschillende partijen binnen dit ketenvraagstuk te onderscheiden. In onze aanpak brengen wij deze bij elkaar zodat wij maximaal in staat zijn het vraagstuk vanuit verschillende kanten te bekijken en te bepalen wat voor elke betrokkene het vraagstuk is en op welk punt men wil veranderen.

SAMEN-WERKEN
In ons stappenplan staat centraal dat u, uw ketenpartners en Go Ahead Connect samen werken richting de oplossing. Uw rol is net zo essentieel als die van ons. Onze werkwijze helpt ons uw organisatie beter te begrijpen. Hierdoor kunnen de tot de kern van de vraag komen en kunnen we samen werken naar het gewenste resultaat.

Zoals blijkt uit voorgaande overzicht, onze inspanningen eindigen niet na het opleveren van de applicatie, wij zijn er ook na de oplevering.

OVERPEINZINGEN

Zoals gesteld dient DUMP gekoppeld te worden aan systemen waarbij de protocollen waaraan alle betrokken partijen zich moeten conformeren zijn vastgelegd.
In onderstaande nemen wij u mee in een aantal onderwerpen die onder andere binnen deze protocollen vastgelegd te worden.

Overpeinzingen aangaande privacy en veiligheid:

• Privacy statements van de betrokken partijen
• Hoe beheer je het mobiele device van de gebruiker (gebruikers zijn ten slotte inventief genoeg om functies uit te zetten), maar ook hoe track je een gebruiker (persoon en voertuig) met gps als hij geen mobiel of ander soort device heeft?
• Dit betekent concreet:
• Vanuit de aard van deze dienst weten we wie en waar de gebruiker is, dit is in strijd met de wet van de privacy. Hiervoor dienen we een Opt-In/Opt-out faciliteit voor te creëren.
• Het delen gegevens met derden is discutabel en risicovol. Bepaal vooraf goed welke informatie relevant is en transparant gedeeld kan worden zonder dat bedrijfskritischedata daarin meegenomen wordt.
• Het gevaar van (On)juistheid van gegevens van derden (bijv. automatisch of handmatig door gebruikers ingevoerde locatie gegevens) en de verbonden consequenties daaraan.

Ondanks diverse afzonderlijke middelen zijn de hiaten in transport beangstigend te noemen

• De consumenten tools om tracking and tracing van personen mogelijk te maken zijn te fragiel in betrouwbaarheid en accuraatheid.
• De psychologische en sociale impact van oplossingen buiten een (onbetrouwbaar privaat mobiel) zijn niet te overzien.
• Door afwezigheid van persoonsgebonden middelen dan wel de aanwezigheid van oncontroleerbare mobiele smartphones, is er in veel gevallen geen controle over de benodigde data-informatie (aanwezigheid, reisbewegingen).
• Anomalieën in het proces (loading dock niet beschikbaar, defecten in laad en los-middelen, vrachtbrieven niet op orde, en dergelijke) kunnen leiden tot misinformatie waardoor vastomlijnde processen kunnen vastlopen, er wordt een beroep gedaan op de discipline van een gebruiker, medewerker, klant en administratie.
• In veel gevallen is er behalve fysieke controle geen werkend geautomatiseerd mechanisme om de vracht en de status van deze vracht (temperatuur, schade, aantallen) te controleren.
• Al het voorgaande kost reistijd, brandstof, afstemming, negatieve publiciteit, stress en gevaar.
• Een oplossing waar gebruikers incidenteel en ongedisciplineerd gebruik van maken gaat niet bijdragen aan de gewenste situatie. De gebruiker of administratieve kracht kan in de drukte net zo makkelijk het systeem vergeten.
• Met betrekking tot de monitoring en statussignalering van chauffeur, gebruiker, vracht en transportmiddelen dient duidelijk te zijn dat dit geen pro-actief bewakingssysteem is. De oplossing is niet geschikt voor persoonsbeveiliging of vrachtbewaking.
• De ideale applicatie ondersteund communicatie bij persoonsgebonden afwijkingen en geen realtime track ’n trace tijdens hun reisbewegingen.

VISIE OP WERKEN, COMMUNICATIE EN INFORMATIEDELING

De samenleving is de afgelopen twintig jaar in duizelingwekkende vaart gedigitaliseerd. Vrijwel iedereen loopt al rond met een telefoon die permanent met het internet is verbonden. En de komende tien jaar zal de vaart van die wereldwijde ontwikkeling nóg groter zijn. Nu al zijn mensen overal ter wereld met elkaar verbonden door computers, tablets en smartphones. De komende jaren komen daar nog miljarden onderling verbonden sensoren, zenders, camera’s en andere draadloos communicerende apparaten en voorwerpen bij.
In 2025 hebben we een wereldwijd ‘Internet of Things’ — de voorlopers daarvan zijn om ons heen al te zien. Horloges en telefoons monitoren ons lichaam, energiemeters beïnvloeden het stroomnet, woningen communiceren met bewoners of zorgverleners, lantaarnpalen kijken, luisteren en ‘ruiken’ om zich heen. We staan aan de vooravond van een globale digitale revolutie die iedereen raakt. Door voortschrijdende technologie zullen computers nog veel meer menselijke taken kunnen overnemen — óók intelligente taken. Slimmer, flexibeler, goedkoper, eenvoudiger en ‘menselijker’ robots zullen gewoner worden, in industrie, bestuur en dienstverlening, maar ook in de auto en bij ons thuis. Miljarden apparaten en sensoren zullen gigantische hoeveelheden gegevens genereren die worden opgeslagen, bewerkt en geanalyseerd. Digitalisering raakt direct of indirect aan vrijwel alle uitdagingen en kansen waar samenlevingen, inclusief de onze, voor staan. Van onderwijs tot gezondheidszorg, van transport tot woningbouw, van dienstverlening tot media en entertainment, van landbouw tot industrie, van infrastructuur tot democratische rechtsstaat, overal staan ontwikkelingen en mogelijkheden voor de deur die nog maar kortgeleden science fiction leken.
Voor de transport en logistiekesector zal digitale technologie grote gevolgen blijven hebben. Digitalisering is de nummer één trend in transport en logistiek, maar slechts dertig procent van de bedrijven in deze sectoren heeft al een bedrijfsbrede digitale strategie. De helft van de bedrijven heeft inmiddels wel een nieuw organisatieonderdeel in het leven geroepen dat zich specifiek met digitalisering en innovatie bezighoudt.
Denk ook na over het creëeren van volledig nieuwe processen die voorheen (nagenoeg) onmogelijk waren. Dit realiserende doet IT er meer toe dan ooit tevoren. Het is echter niet de traditionele IT, maar het zijn de slimme data gedreven businessmodellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van je organisatie.

Een Dynamisch Uniform Mobility Platform is een van de innovaties die zorgt dat iedereen van jong tot oud sneller, veiliger en makkelijker met elkaar kan communiceren, samenwerken en informatie delen.
De inzet van DUMP biedt veel voordelen voor alle betrokkenen in het transport en logistiekeproces van mensen en middelen, maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de organisatie, de administratie en het management. Met op de mens afgestemde functionaliteit wordt DUMP gerealiseerd dat de gebruiker verbindt met hun kantoor collega, de administratieve processen vereenvoudigd en ondersteunt (informatie, planning, nazorg, beleving), dat communicatie vereenvoudigt, dat kennis, informatie en ervaringen delen makkelijker wordt eventueel gestimuleerd door een cursus in het gebruik. DUMP wordt gemaakt vóór mensen, niet voor gebruikers.

INZET VAN DUMP VAN GO AHEAD CONNECT

Platformen die over het algemeen gebruikt worden zijn hiervoor vaak niet modern genoeg of zijn vergaande integraties een uitdaging. DUMP biedt een gebruiksvriendelijk, dynamisch en toekomstvast alternatief tegen beheersbare kosten bieden.
De beperkende factor voor veel organisaties is het delen en analyseren van informatie, samenwerken en omni channel communicatie tussen alle betrokkenen.
DUMP van Go Ahead Connect biedt u de mogelijkgheid om onafhankelijk van plaats, tijd en apparatuur (device) informatie beschikbaar te stellen aan alle betrokkenen in de keten. Tegelijkertijd biedt DUMP een degelijk, cloud gebaseerd samenwerkingsplatform welke over de domeinen heen waarde toevoegt. Een platform dat altijd en overal beschikbaar is tegen voorspelbare kosten en zonder hoge investeringen in beheer en infrastructuur. Een platform dat dienstdoet als centrale omgeving voor communicatie en samenwerking en waar informatie veilig wordt gedeeld en eventueel opgeslagen.

Waar veel oplossingen een wildgroei aan mogelijkheden en informatie bieden, wordt DUMP ontwikkeld vanuit de behoeften van de chauffeur, de gebruiker, de medewerker, de distributeur. Het resultaat is een eenvoudig en flexibel in te richten platform, makkelijk te gebruiken en met goed vindbare informatie. Een platform dat is gebaseerd op Low-Code technologie, waardoor de integratie ook met overige oplossingen heel soepel verloopt.
DUMP is het platform, gebaseerd op het Collaboration Model, waarbij alle deelnemers op alle nieuwe manieren met elkaar kunnen communiceren, participeren en informatie delen.
DUMP is het “Digitaal Mobiliteitsplatform voor de transport en logistieke sector”). Een integraal platform voor interne en externe communicatie, samenwerking en ondersteuning van processen en informatiedeling. Dit platform kan alle (tijdelijke) gebruikers in de keten in staat stellen onbegrensd te communiceren én samen te werken.

Impact voor de transport en logistieke sector:

 • Het versterken van de hub functie van de transport en logistieke sector
 • Het nemen van een Maatschappelijke en Economische verantwoordelijkheid
 • Efficiënter en duurzaam vervoer van goederen
 • Bijdragen aan Reduceren CO2
 • Stimuleren van vertrouwen bij producenten en afnemers.
 • Bijdragen aan betere regulering van transportbewegingen
 • Stimulans om het gedrag te beïnvloeden (betrouwbaarheid, betrokkenheid en flexibiliteit heeft invloed op de gedrachtspatronen door de dag heen)
 • Betere samenspel zowel informatief als communicatief tussen alle schakels in de keten.
 • Betere benutting van mobiliteit, ICT en duurzaamheid

Methodiek

Go Ahead Connect hanteert voor het ontwikkelen van software de methode SCRUM voor agile ontwikkeling. Binnen Scrum zijn er een aantal kernwaarden, waar Go Ahead Connect ook diep in geloofd. De belangrijkste hierin zijn ‘Alles wat je doet moet waarde toevoegen’ en ‘elke sprint dient werkbare functionaliteit op te leveren’.

Dit betekent dat wij er zijn en geloven in “continious development” ook nadat de basis applicatie is opgeleverd. De ontstane behoefte of wens in nieuwe functionaliteiten zullen wij gezamenlijk evalueren en realiseren.

Bijlage

Toegepaste technologie

Onze tooling: (Low-Code) Applicatieontwikkeling

De huidige markt en vooral het paradigma van Digitale Transformatie legt de lat voor de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties hoger. Snelle, flexibele en DevOps-methodologieën werden uitgevonden en ingezet om het tempo van de veranderingen in het bedrijfsleven aan te kunnen.

De genoemde methodologieën halen echter de IT-achterstanden niet weg. De behoeften naar proces ondersteunende applicaties wordt dus steeds groter. Zakelijke gebruikers die “verzoeken om een oplossing” moeten wachten en organisaties nemen hun toevlucht tot standaardoplossingen, die vaak niet toereikend zijn voor de specifieke eisen die in een proces gelden. Vervolgens gaan slimme bedrijfsanalisten de ‘ontbrekende systeem hiaten’ gaan aanvullen met slimme Excel-spreadsheets, Access-databases en vele tonnen macro’s. Dat komt omdat ze geen programmeurs zijn met als gevolg dat de chaos van het applicatielandschap alleen maar toeneemt. Ze hebben geen tools die het mogelijk maken apps te maken zonder codering, laten we daar nog aan toevoegen dat het de zakelijke gebruikers zijn die de processen en problemen begrijpen waar organisaties mee te maken hebben. Vaak zijn het de zakelijke gebruikers die het meest geschikt zijn om creatieve en innovatieve ideeën aan te reiken om ze op te lossen. Dit is de reden waarom de low-code markt groeit in een verbazingwekkend tempo en andere IT-technologieën overtreft.

Het voordeel van low-code als integratie platform is onder andere:

 

Flexibiliteit: Een software standaard binnen een organisatie is goed, dit beperkt echter de dynamiek en integratiemogelijkheden, de huidige ontwikkelaar zou tegen de grenzen van de ontwikkelomgeving aan kunnen lopen?

Efficiëntie: Moet de ontwikkelaar voor integratie doeleinden een nieuwe programmeertaal of misschien wel twee leren, afhankelijk van waar de traditionele codering oplossing is gesitueerd (server- of client zijde)? Het zoeken naar workarounds om te integreren met de verschillende platformen die niet worden ondersteund door het bestaande platform verminderd de efficiëntie van professionele programmeurs aanzienlijk. Hiermee gaat dus een hoop tijd, energie en geld verloren.

Professionaliteit: Bij het realiseren van de integratie is het noodzakelijk dat er een goede analyse plaatsvindt van de procesinrichting, de datastructuren en de meest efficiënte koppelvlak. Go Ahead Connect zet, vanuit design thinking methode, de meest toekomstvaste en efficiënte No-Code technologie in. Hierdoor bent u verzekerd van groei en doorontwikkeling indien nodig of gewenst.

Go Ahead Connect en haar professionele ontwikkelaars hebben de tools die ze nodig hebben voor het creëren van kritische bedrijfstoepassingen zonder de beperkingen van een specifiek platform.

Als het doel van de applicatie de integratie met oudere systemen omvat dan is een Low-code platform wellicht de beste optie. Toepassingen met complexe integraties vereisen tools, of een combinatie van tools, die complexe integraties mogelijk maken en professionele consultants die efficiënt dit soort vraagstukken kunnen beetpakken.

De grootste voordelen van Low-code development?

 • Ga tot wel 10x sneller live dan traditionele softwareontwikkeling en legt de focus op innovatie en optimalisatie in plaats van maandenlange ontwikkeltrajecten.
 • Bespaar op front-en back-end developers, cloud specialisten en infrastructuur, en herinvesteer dit in nieuwe features en een optimale user experience.
 • Low-Code development stelt Go Ahead Connect in staat zo agile mogelijk met de business te ontwikkelen, stakeholders hierin te betrekken en de IT en business processen naadloos te laten integreren.

Vanuit de technologie betekent Low-Code:

 • State of the Art (proven) software development.
 • Kenniscentrum voor Low-Code Software Development.
 • Innovatieve oplossingen welke platform en doelgroep overstijgend zijn.
 • Nieuwe technologieën creëren business/ontwikkelkansen en daarmee groei.